gown หมายถึง เสื้อโรมันโบราณ ชุดเกาน เสื้อครุย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ gown แปลว่า เสื้อโรมันโบราณ ชุดเกาน เสื้อครุย หมายถึง เสื้อโรมันโบราณ ชุดเกาน เสื้อครุย gown อ่านว่า (เกาน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gown (เกาน)

เสื้อโรมันโบราณ ชุดเกาน

เสื้อครุย