gone หมายถึง กลายเป็น(เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ ผ่าน ไป แล่น ดำเนินความ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ gone แปลว่า กลายเป็น(เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ ผ่าน ไป แล่น ดำเนินความ หมายถึง กลายเป็น(เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ ผ่าน ไป แล่น ดำเนินความ gone อ่านว่า (กอน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gone (กอน)

กลายเป็น(เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ

ผ่าน

ไป

แล่น

ดำเนินความ