glut หมายถึง เหลือเฟือ ป้อยอ กินอย่าตะกละ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ glut แปลว่า เหลือเฟือ ป้อยอ กินอย่าตะกละ หมายถึง เหลือเฟือ ป้อยอ กินอย่าตะกละ glut อ่านว่า (กลัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glut (กลัท)

เหลือเฟือ ป้อยอ

กินอย่าตะกละ