glib หมายถึง (ลิ้น) คล่อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ glib แปลว่า (ลิ้น) คล่อง หมายถึง (ลิ้น) คล่อง glib อ่านว่า (กลิบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glib (กลิบ)

(ลิ้น) คล่อง