gift หมายถึง พรสวรรค์ การให้ ลาภ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ gift แปลว่า พรสวรรค์ การให้ ลาภ หมายถึง พรสวรรค์ การให้ ลาภ gift อ่านว่า (กิฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gift (กิฟท)

พรสวรรค์ การให้

ลาภ