gawn หมายถึง ไปแล้ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ gawn แปลว่า ไปแล้ว หมายถึง ไปแล้ว gawn อ่านว่า (กอน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gawn (กอน)

ไปแล้ว