gawd หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ gawd แปลว่า พระผู้เป็นเจ้า หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า gawd อ่านว่า (กอด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gawd (กอด)

พระผู้เป็นเจ้า