gamy หมายถึง เหม็นเน่าอย่างสัตว์ป่าที่ทิ้งไว้นาน เป็นนักเลง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ gamy แปลว่า เหม็นเน่าอย่างสัตว์ป่าที่ทิ้งไว้นาน เป็นนักเลง หมายถึง เหม็นเน่าอย่างสัตว์ป่าที่ทิ้งไว้นาน เป็นนักเลง gamy อ่านว่า (เกม-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gamy (เกม-อิ)

เหม็นเน่าอย่างสัตว์ป่าที่ทิ้งไว้นาน เป็นนักเลง