fund หมายถึง ทุน เงิน ใบกู้ของรัฐบาล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ fund แปลว่า ทุน เงิน ใบกู้ของรัฐบาล หมายถึง ทุน เงิน ใบกู้ของรัฐบาล fund อ่านว่า (ฟันด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fund (ฟันด)

ทุน เงิน

ใบกู้ของรัฐบาล