fro หมายถึง ไปทางโน้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 135 ครั้ง)

คำศัพท์ fro แปลว่า ไปทางโน้น หมายถึง ไปทางโน้น fro อ่านว่า (ฟโร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fro (ฟโร)

ไปทางโน้น