foam หมายถึง (ม้า) มีฟองที่ปาก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ foam แปลว่า (ม้า) มีฟองที่ปาก หมายถึง (ม้า) มีฟองที่ปาก foam อ่านว่า (โฟม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
foam (โฟม)

(ม้า) มีฟองที่ปาก