flip หมายถึง เครื่องดื่มฟลิพหยิก(แก้ม) ดีด(นิ้วเหรียญ) กระตุก(พัด แส้)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ flip แปลว่า เครื่องดื่มฟลิพหยิก(แก้ม) ดีด(นิ้วเหรียญ) กระตุก(พัด แส้) หมายถึง เครื่องดื่มฟลิพหยิก(แก้ม) ดีด(นิ้วเหรียญ) กระตุก(พัด แส้) flip อ่านว่า (ฟลิพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flip (ฟลิพ)

เครื่องดื่มฟลิพหยิก(แก้ม)

ดีด(นิ้ว

เหรียญ)

กระตุก(พัด

แส้)