film หมายถึง ถ่ายภาพยนตร์ ฟิล์มถ่ายรูป ทำเป็นภาพยนตร์ ฝ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ film แปลว่า ถ่ายภาพยนตร์ ฟิล์มถ่ายรูป ทำเป็นภาพยนตร์ ฝ้า หมายถึง ถ่ายภาพยนตร์ ฟิล์มถ่ายรูป ทำเป็นภาพยนตร์ ฝ้า film อ่านว่า (ฟิลม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
film (ฟิลม)

ถ่ายภาพยนตร์ ฟิล์มถ่ายรูป

ทำเป็นภาพยนตร์

ฝ้า