fief หมายถึง ไม่มีตัวจริง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ fief แปลว่า ไม่มีตัวจริง หมายถึง ไม่มีตัวจริง fief อ่านว่า (ฟีฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fief (ฟีฟ)

ไม่มีตัวจริง