faro หมายถึง การเล่นไพ่แฟ-โร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ faro แปลว่า การเล่นไพ่แฟ-โร หมายถึง การเล่นไพ่แฟ-โร faro อ่านว่า (แฟ-โร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
faro (แฟ-โร)

การเล่นไพ่แฟ-โร