eon หมายถึง ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ eon แปลว่า ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี หมายถึง ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี eon อ่านว่า (อี-อ็อน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eon (อี-อ็อน)

ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี