elk หมายถึง กวางเอ็ลค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ elk แปลว่า กวางเอ็ลค หมายถึง กวางเอ็ลค elk อ่านว่า (เอ็ลค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elk (เอ็ลค)

กวางเอ็ลค