eject หมายถึง พ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ eject แปลว่า พ่น หมายถึง พ่น eject อ่านว่า (อีเจคท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eject (อีเจคท-)

พ่น