echo หมายถึง กึกก้อง อุโฆษ ส่อ กล่าวซ้ำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ echo แปลว่า กึกก้อง อุโฆษ ส่อ กล่าวซ้ำ หมายถึง กึกก้อง อุโฆษ ส่อ กล่าวซ้ำ echo อ่านว่า (เอค-โอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
echo (เอค-โอ)

กึกก้อง อุโฆษ ส่อ

กล่าวซ้ำ