dye หมายถึง สีสำหรับย้อม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ dye แปลว่า สีสำหรับย้อม หมายถึง สีสำหรับย้อม dye อ่านว่า (ได)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dye (ได)

สีสำหรับย้อม