demy หมายถึง ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ demy แปลว่า ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีด หมายถึง ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีด demy อ่านว่า (ดิไม-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
demy (ดิไม-)

ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีด