dare หมายถึง ก๋ากั่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ dare แปลว่า ก๋ากั่น หมายถึง ก๋ากั่น dare อ่านว่า (แด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dare (แด)

ก๋ากั่น