corn หมายถึง ตุ่มหนังบนนิ้วเท้า ข้าวโพด ข้าวโดยทั่ว ๆ ไป แช่เกลือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 124 ครั้ง)

คำศัพท์ corn แปลว่า ตุ่มหนังบนนิ้วเท้า ข้าวโพด ข้าวโดยทั่ว ๆ ไป แช่เกลือ หมายถึง ตุ่มหนังบนนิ้วเท้า ข้าวโพด ข้าวโดยทั่ว ๆ ไป แช่เกลือ corn อ่านว่า (คอน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
corn (คอน)

ตุ่มหนังบนนิ้วเท้า ข้าวโพด

ข้าวโดยทั่ว ๆ ไป

แช่เกลือ