cord หมายถึง ด้าย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ cord แปลว่า ด้าย หมายถึง ด้าย cord อ่านว่า (คอด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cord (คอด)

ด้าย