clever หมายถึง ชำนาญ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 578 ครั้ง)

คำศัพท์ clever แปลว่า ชำนาญ หมายถึง ชำนาญ clever อ่านว่า (คเลฝ-เออะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clever (คเลฝ-เออะ)

ชำนาญ