chew หมายถึง หมาก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ chew แปลว่า หมาก หมายถึง หมาก chew อ่านว่า (ชู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
chew (ชู)

หมาก