caw หมายถึง ร้องอย่างกา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ caw แปลว่า ร้องอย่างกา หมายถึง ร้องอย่างกา caw อ่านว่า (คอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
caw (คอ)

ร้องอย่างกา