cam หมายถึง เครื่องที่ทำให้การหมุนเวียนกลายเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอื่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ cam แปลว่า เครื่องที่ทำให้การหมุนเวียนกลายเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอื่น หมายถึง เครื่องที่ทำให้การหมุนเวียนกลายเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอื่น cam อ่านว่า (แค็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cam (แค็ม)

เครื่องที่ทำให้การหมุนเวียนกลายเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอื่น