call หมายถึง ประมาณว่า ปลุก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 149 ครั้ง)

คำศัพท์ call แปลว่า ประมาณว่า ปลุก หมายถึง ประมาณว่า ปลุก call อ่านว่า (คอล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
call (คอล)

ประมาณว่า ปลุก