cab หมายถึง ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ cab แปลว่า ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน หมายถึง ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน cab อ่านว่า (แค็บ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cab (แค็บ)

ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน