bye หมายถึง การผ่านข้ามไปเล่นในรอบสอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ bye แปลว่า การผ่านข้ามไปเล่นในรอบสอง หมายถึง การผ่านข้ามไปเล่นในรอบสอง bye อ่านว่า (ไบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bye (ไบ)

การผ่านข้ามไปเล่นในรอบสอง