burr หมายถึง เสี้ยนเลื่อยวงเดือนสิ่วสามเหลี่ยมก้างติดคอ เสียงตัว ร ในลำคอ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ burr แปลว่า เสี้ยนเลื่อยวงเดือนสิ่วสามเหลี่ยมก้างติดคอ เสียงตัว ร ในลำคอ หมายถึง เสี้ยนเลื่อยวงเดือนสิ่วสามเหลี่ยมก้างติดคอ เสียงตัว ร ในลำคอ burr อ่านว่า (เบอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
burr (เบอ)

เสี้ยนเลื่อยวงเดือน

สิ่วสามเหลี่ยม

ก้างติดคอ

เสียงตัว ร ในลำคอ