bunk หมายถึง ที่นอน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ bunk แปลว่า ที่นอน หมายถึง ที่นอน bunk อ่านว่า (บังค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bunk (บังค)

ที่นอน