brew หมายถึง สิ่งที่ต้มขึ้น ก่อ(ความยุ่งยาก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 288 ครั้ง)

คำศัพท์ brew แปลว่า สิ่งที่ต้มขึ้น ก่อ(ความยุ่งยาก) หมายถึง สิ่งที่ต้มขึ้น ก่อ(ความยุ่งยาก) brew อ่านว่า (บรู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
brew (บรู)

สิ่งที่ต้มขึ้น ก่อ(ความยุ่งยาก)