bode หมายถึง เป็นลาง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ bode แปลว่า เป็นลาง หมายถึง เป็นลาง bode อ่านว่า (โบด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bode (โบด)

เป็นลาง