bier หมายถึง แคร่สำหรับหามศพไปฝัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ bier แปลว่า แคร่สำหรับหามศพไปฝัง หมายถึง แคร่สำหรับหามศพไปฝัง bier อ่านว่า (เบีย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bier (เบีย)

แคร่สำหรับหามศพไปฝัง