aeon หมายถึง ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ aeon แปลว่า ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี หมายถึง ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี aeon อ่านว่า (อี-อ็อน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aeon (อี-อ็อน)

ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี