Zoroastrianism หมายถึง ศาสนาบูชาไฟ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ Zoroastrianism แปลว่า ศาสนาบูชาไฟ หมายถึง ศาสนาบูชาไฟ Zoroastrianism อ่านว่า (โสโระแอซ-ทเรียะนิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroastrianism (โสโระแอซ-ทเรียะนิ)

ศาสนาบูชาไฟ