Zoroaster หมายถึง ผู้ตั้งศาสนาบูชาไฟ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ Zoroaster แปลว่า ผู้ตั้งศาสนาบูชาไฟ หมายถึง ผู้ตั้งศาสนาบูชาไฟ Zoroaster อ่านว่า (โสโระแอซ-เทอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroaster (โสโระแอซ-เทอะ)

ผู้ตั้งศาสนาบูชาไฟ