Zollverein หมายถึง การรวมกันของรัฐต่างๆ ในเยอรมนีในทางศุลกากร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ Zollverein แปลว่า การรวมกันของรัฐต่างๆ ในเยอรมนีในทางศุลกากร หมายถึง การรวมกันของรัฐต่างๆ ในเยอรมนีในทางศุลกากร Zollverein อ่านว่า (ทโซล-เฟะไรน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zollverein (ทโซล-เฟะไรน)

การรวมกันของรัฐต่างๆ ในเยอรมนีในทางศุลกากร