Zen หมายถึง ศาสนาพุทธนิกายมหายานในญี่ปุ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ Zen แปลว่า ศาสนาพุทธนิกายมหายานในญี่ปุ่น หมายถึง ศาสนาพุทธนิกายมหายานในญี่ปุ่น Zen อ่านว่า (เส็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zen (เส็น)

ศาสนาพุทธนิกายมหายานในญี่ปุ่น