Yugoslav หมายถึง ชาวประเทศยู-โกะซลา-เฝียะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ Yugoslav แปลว่า ชาวประเทศยู-โกะซลา-เฝียะ หมายถึง ชาวประเทศยู-โกะซลา-เฝียะ Yugoslav อ่านว่า (ยู-โกะซลาฝ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yugoslav (ยู-โกะซลาฝ-)

ชาวประเทศยู-โกะซลา-เฝียะ