Yemen หมายถึง ประเทศ เยม-เอ็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ Yemen แปลว่า ประเทศ เยม-เอ็น หมายถึง ประเทศ เยม-เอ็น Yemen อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yemen

ประเทศ เยม-เอ็น