WATS หมายถึง ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ WATS แปลว่า ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ หมายถึง ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ WATS อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WATS

ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ