WAFS หมายถึง ยางฝัล-แคะไนท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ WAFS แปลว่า ยางฝัล-แคะไนท หมายถึง ยางฝัล-แคะไนท WAFS อ่านว่า (แว็ฟซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WAFS (แว็ฟซ)

ยางฝัล-แคะไนท