UNO หมายถึง องค์การสหประชาชาติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ UNO แปลว่า องค์การสหประชาชาติ หมายถึง องค์การสหประชาชาติ UNO อ่านว่า (ยู-โน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
UNO (ยู-โน)

องค์การสหประชาชาติ