Leo หมายถึง สันตะปาปาลี-โอ ราศีสิงห์ หมู่ดาวลี-โอ สิงโต

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ Leo แปลว่า สันตะปาปาลี-โอ ราศีสิงห์ หมู่ดาวลี-โอ สิงโต หมายถึง สันตะปาปาลี-โอ ราศีสิงห์ หมู่ดาวลี-โอ สิงโต Leo อ่านว่า (ลี-โอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Leo (ลี-โอ)

สันตะปาปาลี-โอ ราศีสิงห์

หมู่ดาวลี-โอ

สิงโต