Kurd หมายถึง ชาวเคิด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ Kurd แปลว่า ชาวเคิด หมายถึง ชาวเคิด Kurd อ่านว่า (เคิด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Kurd (เคิด)

ชาวเคิด