Jewry หมายถึง พวกยิวทั้งหลาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ Jewry แปลว่า พวกยิวทั้งหลาย หมายถึง พวกยิวทั้งหลาย Jewry อ่านว่า (จู-ริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jewry (จู-ริ)

พวกยิวทั้งหลาย