Jew หมายถึง คนยิว คนหน้าเลือด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ Jew แปลว่า คนยิว คนหน้าเลือด หมายถึง คนยิว คนหน้าเลือด Jew อ่านว่า (จู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jew (จู)

คนยิว คนหน้าเลือด